Scholarship Winners for St. Theresa Matriculation Higher Secondary School

Students selected for Scholarship

XII ‘A’ Students

Student Name

Amount of Scholarship

Divya. R

15000

Arenshya Shylin. S. R

15000

Angelin Vincy. E

10000

Ajith Kumar. D

10000

Varadha Rajan

10000

Priya. C

10000

Vanishree. K. M

10000

Ashwini. M. A

10000

Sai Vaishnavi. C

10000

Sandhiya. C

10000

Manoj

10000

Sanjeev. G

10000

Vikram

10000

Janani. K

10000

Nelson Miranda. P

10000

Finney. S. J

10000

Milton Surya

10000

Jeevitha. N

5000

Esaki Rani. S

5000

Vincy Salma. J

5000

Dhana Lakshmi. T

5000

Janani. D

5000

Vijay Kumar

5000

Shankar. S

5000

Swetha. A

5000

Navin Kumar. N

5000

Lavanya. K

5000

Malini. D

5000

Renuga Devi. N

5000

Kavitha. T

5000

Vijaya Raghavan

5000

Karthick. R

5000

Pankaj Kumar. S

5000

Nabisa Barveen. P

5000

Kumar. G

5000

Rajesh Kumar. R

5000

Venkatachalapathy. J

5000