Scholarship Winners – CS Central Matriculation Higher Secondary School

Students selected for Scholarship. 

XII ‘A’ Students

Student Name

Amount of Scholarship

  Priyadharshini

10000

Anthony Revanth. N.A

5000

Jansa Farveen. A

5000

Ayshwarya. M

5000

Shiffana. K

5000

Naveen Kumar. A

5000

Karthik. K

5000

Swetha. S

5000

Arun. P

5000

Rajesh. G

5000

Logesh Kumar. T

5000

 

XII ‘B’ Students

Student Name

Amount of Scholarship

Pagalavan. V

10000

Ramya. M

10000

Prabhu. K

5000

Swetha. J

5000

Kalaiselvi

5000

Rahul. S

5000

Ramakrishnan. S

5000

 

XII ‘E’ Students

Student Name

Amount of Scholarship

Santhosh. S

5000

Jamila Thaslima. M

5000

Bharathi. P

5000

Nirmal Kumar. M

5000

Mohamed Haniffa. S

5000

Lavanya

5000

Hema Kumar. A

5000

 

Students without Section

Student Name

Amount of Scholarship

Mubharak. N

5000

Prakash. R

5000

Murali Menon. S

5000

Manikandan. G

5000

Yasar Arafath. J

5000

Samima Praveen. S

5000

Sindhumathi. R

5000

Vinitha. R

5000

Afiya Begam. A

5000

Priyanka. R

5000

vijaya Prabharan. P

5000

Janani. S

5000

Narasimman. C

5000

David. A

5000

Hari Sankar. S

5000

Mohammed Bazith. N

5000

Mahalakshmi. D

5000

Bharath.K

5000

Jyothi. G

5000